Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

Salam dost!
Häzirlikçe bu sahypanyò Edebiıat bölümi iºleıär. Ol ıerde siz
halk döredijiliginden nakyllar, rowaıatlar, ertekiler barada, gadymy we orta asyr edebiıatyndan Rabguzy, Baıram han, Andalyp barada, XVIII asyr edebiıatyndan Pyragy barada, XIX asyr edebiıatyndan Kemine, Seıdi, Zelili, Mollanepes, Talyby, Mätaji barada we XX asyr edebiıatyndan Aman Kekilow, Kerim Gurbannepesow, Gurbannazar Ezizow barada, ºeılede döwürdeºlerimiz barada gyzykly zatlar tapyp bilersiòiz. Baryndan bazar eıläò.

Habarlar Bilim
Dil, Pedagogika, Ylym, Mekdep, Din... (baºga...)
Türkmenistan
Baıram günleri, Telefon kodlary ... (baºga...)
Maºgala
Balalar bagy, Anketa, Tesler, Ikiçäk... (baºga...)
Edebiıat
Halk döredijiligi, Gadymy edebiıat, XVIII asyr, XIX asyr, XX asyr, Döwürdeºlerimiz ...(baºga...)
Güımenje
Oıunlar, Suratlar, Tapmaçalar... (baºga...)
Taryh
Döwürlere bölüniº, ªahsyıetler, İadygärlikler, Harby sungat, Etnografiıa ... (baºga...)
...we º.m.

Myhman depderinde pikirleriòizi ıazyp bilersiòiz
Habarlaºmak üçin: tkm@au.ru

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

At bir gezek Itiò göwnüne degipdir. “Sen aç-hor bolsaò, gapy-gapy aılanyp, seòkildäp ıörsüò... Ahmet Halmyratdan tymsallar

Backstreet Boys we Silwestr Stallone barada ªatlyk Ataıew gürrüò berıär

BIR baºyò bar, müò iºiò bar dünıäde, Müò ºükür! İykylyp galmaıºyò besdir. 
K. Gurbannepesow "İürek poemasy"

Güız paıhasy bilen
pikir öwürseò, İamany kül edip sowurmak üçin... G. Ezizow "Güız" (sonetler çemeni)

Türkmenistan bilen bagly sahypalar

• Taryh
• Ajap.net
• Turkmenler
• Sanjar kafesi
• Talyplar
• agAjan
• Turkmenistan.ru
• Pres kurıer Turkmenbaºi
• Türkmen-Türk Mekdepleri
• Tokar Tugurow

• Turkmens
• TT uniwersteti
• Bulten Press

• Sibling&Technol.
• Sibnet
• TM Amerikadaky ilçihanasy
• Britaniıanyò TM   ilçihanasy