Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

SAHYPA BARADA

 

Salam dost! Bu sahypanyò maksady - türkmen medeniıetine degiºli sungat, taryh, ylym, bilim we beıleki materiallary bir ıere toplamakdyr, gerek ıerinde öwrenmek hem-de peıdalanmakdyr. ªeılelik bilen ıuwaº-ıuwaºdan bu ıerde okuwymyza, ıaºaıºymyza, döredijiligimize peıdaly boljak her hili ıazgylar toplanar diıen umydymyz bar. Olaryò toplanmagynda siz hem ıardam etseòiz minnetdarlygymyzyò çägi bolmazdy.

Eger ºu sahypa mynasyp gören ıazgylaryòyzy ıerleºdirmekçi bolsaòyz, biz elimizden gelen kömegimizi gaıgyrmarys. İöne, mümkin bolsa, ıazgylar täze türkmen elipbiıinde ıollansa sahypany taııarlaıanlara uly ıardamyòyz bolardy. (Täze türkmen elipbiıini www.agajan.8m.com adresinde alyp bilersiòiz)
Sahypa barada teklipleriòiz, arzuw-islegleriòiz bar bolsa ºu adrese  tkm@au.ru  ıollamagyòyzy haıyº edıäris! Biz sizden geljek hatlara sabyrsyzlyk bilen garaºıarys!

Sahypada duº geljek tehniki we beıleki näsazlyklary tkm@au.ru  adrese habar bermegiòizi haıyº edıäris.

Sahypadaky ıazgylary baºga ıerlerde gaıtadan berlen ıagdaıynda www.tkm.8m.net -e salgylanmagyòyzy haıyº edıäris. Sahypalardaky ıazgylaryò jogapkärçiligi onuò awtoryna degiºlidir.

Sahypanyò umumy gözegçiligi Gurbanmyrat Nurlyıewe;
taryh bölüminiò gözegçiligi Jumamyrat Gurbangeldiıewe;
web-dizaın goldawy agAjana degiºlidir.

Bizi kemçiliklerimiz, bärden gaytmalarymyz we üstünliklerimiz bilen kabul ediò!

Geziº ıoly: Baº / Sahypa barada

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk