Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

KROSWORDLAR

 

İunus Emre

KESELIGINE:

6 - İunus Emräniò ylmy eseri
10 - ªahyryò pikiriçe, ynsan häsiıetini emele getiren maddy zatlaryò biri
12 - Garyndaº
13 - ªöhrat, mertebe
14 - Agy, hesret
16 - Bedew
19 - Adamy emele getiren zatlaryò biri
21 - Emräniò pikiriçe, söıginiò bir görnüºi
23 - Hat ıazmak üçin seriºde
24 - Tapawutlandyrmak üçin dakylıan söz
26 - Baıtalyò gulany
29 - Reòk
30 - Matanyò görnüºi
31 - Hossar
32 - Sygyrdaky uçly buınuz
33 - Bilimler toplumy
34 - Zat iımedik
35 - Adamyò synasy
37 - Tarap
38 - Adamy emele getiren zatlaryò biri
39 - Laı, batga

DIKLIGINE:

1 - ªahyryò ady
2 - Et satıan adam
3 - ªahyryò eserinde Rehimiò goºunbaºy
4 - Göroglynyò aty
5 - Ynam
7 - Okuw, bilim
8 - Mejalsyz, halsyz
9 - Juwan
11 - Azyklyk önüm
15 - İer gazmak üçin uçly çiº
17 - Gara öıüò esbaby
18 - Emräniò pikiriçe, söıginiò bir görnüºi
20 - Asuda
22 - Öı haıwany
25 - ªahyryò eserinde Nebsiò duºmany, patyºa
27 - Emräniò eserinde Tekepbirligi ıeòen güıç, ºadyıanlyk
28 - Ölçeg birligi, süıem barmak bilen külbikäniò arasy
30 - İagtylandyryº guraly
35 - Iımitlik önüm
36 - San

 

Geziº ıoly: Baº / Güjmenje / Kroswordlar / İunus Emre

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Jogaplary

KESELIGINE:

6 - "Nusgalaryò beıany", 10 - Suw, 12 - Ata, 13 - ªan, 14 - Nala, 16 - At, 19 - Toprak, 21 - Ilähi, 23 - Hek, 24 - At, 26 - Taı, 29 - Ak, 30 - Çit, 31 - Ene, 32 - ªah, 33 - Ylym, 34 - Aç, 35 - El, 37 - Ileri, 38 - Ot, 39 - Palçyk

DIKLIGINE:

1 - İunus, 2 - Gassap, 3 - Kanagat, 4 - Gyrat, 5 - Ynanç, 7 - Sowat, 8 - Bihal, 9 - İaº, 11 - Un, 15 - Lom, 17 - Tärim, 18 - Beºeri, 20 - Rahat, 22 - It, 25 - Akyl, 27 - Alçak, 28 - Sere, 30 - Çyra, 35 - Et, 36 - Üç