Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

Saady


Terkidünıäligi öwreder ile,
Özi galla basar altyn, zer bile.

*    *     *

Alymyò bileni söz bolsa ıalòyz,
Batmaz köòüllere aıdany hergiz.

            *    *     *

Alym oldur egri ıola gitmesin,
Ne ile aıdyp-da özi etmesin.

            *    *     *

Goı goçaklyk lapyny, ärlik dawasyny zyò,
Deòdir aıal, ärligiò nebsinden ejiz bolsaò.

            *    *     *

Bir agyzy süıjütgin eger gelse eliòden,
İumruk urmak bir agza bu däldir ärlik bilseò.

            *    *     *

Asly toprakdandyr adam oglunyò,
Bolsun gylygyò hem misli gara ıer.

           *    *     *

İoldaº eger howluksa, ıoldaº däldir ol oòly,
Hiç köòlüòi baglama, saòa bent däle köòli.

            *    *     *

Giò wagtynda goluò, golda garyby,
Onuò alkyºyndan bela dep bolar.
Ber, eger zarynlap dilese gedaı,
Bermeseò galtaman gaòyryp alar.

            *    *     *

Her oıun-mazadan, aıdylan sözden,
Parasatly kiºi bir sapak alar.

Samsyga hikmetden ıüz bap okasaò,
İakmaz gulagyna, oıunjak bolar.

            *    *     *

Saz çyksa eger-de dutaryò heòi,
Gulagyny burmaz bagºynyò eli.

            *    *     *

Daò bilbili bilermiò, maòa ne diıdi säher,
Sen özüò niçik ynsan, sen söıgiden bihabar.
Arabyò goºgusyndan düıe oınap galkynar,

Dört aıakly bir mal sen, lezzet duımasaò eger.

 

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Daºary ıurt edebiıaty / Saady

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk