Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

TÜRKMENISTANYÒ
BAİRAMÇYLYKLARY

 

1 ıanwar - Täze ıyl baıramy
2 ıanwar - Saglyk güni
12 ıanwar - Hatyra güni
19 fewral - Baıdak baıramy we Türkmenbaºynyò doglan güni
8 mart - Milli bahar baıramy
21 mart - Nowruz baıramy
Apreliò birinji ıekºenbesi - "Suw damjasy - altyn dänesi" baıramy
Apreliò soòky ıekºenbesi - "Bedew" baıramy
9 maı - İeòiº baıramy
18 maı - Galkynyº we agzybirlik güni
19 maı - Magtymgulynyò poeziıa günleri
Maıyò soòky ıekºenbesi - "Haly" baıramy
1 iıun - Çagalary goramagyò halkara güni
Awgustyò ikinji ıekºenbesi - "Gawun" baıramy
Sentıabryò ikinji ıekºenbesi - "Bagºylar" güni
6 oktıabr - Aºgabat ıer yranmasynyò güni
27 oktıabr - Türkmenistanyò Garaºsyzlyk baıramy
17 noıabr - Talyp ıaºlarynyò güni
Noıabryò birinji ºenbesi - "Saglyk" baıramy
Noıabryò soòky ıekºenbesi - "Hasyl" baıramy
Dekabryò birinji ıekºenbesi - "Goòºokara" baıramy
12 dekabr - Türkmenistanyò Bitaraplygy güni
İylda 3 gün - "Gurban" baıramy
İylda 1 gün - "Oraza" baıramy

Bellik: Gyzyl reòk bilen ıazylan belli günler iº güni däl hökmünde bellenilıär.

 

Geziº ıoly: Baº / Türkmenistan / Türkmenistanyò baıramçylyklary

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk