Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

Ahmet HALMYRAT

Mazmuny:

Tymsallar

 

At bilen Itiò söhbeti

At bir gezek Itiò göwnüne degipdir. “Sen aç-hor bolsaò, gapy-gapy aılanyp, seòkildäp ıörsüò. ªonuò üçin adamlar “It arrygy bolma, at arrygy bol” diııärler. At aç-hor bolsa-da, öz eıesiniò gapysynda durıar. Muny adamlar ºonuò üçin aıdıarlar. Bildiòmi!”
Bu ıakymsyz söz Itiò içinden ok bolup geçipdir. ªonda-da ol mertlige salypdyr-da, Ata ºeıle jogap gaıtarypdyr: “Seniò ol aıdıanyò jany bar, At aga. İöne sen ıene-de bir zady bilip goı. Sen ikiıüzli. Seni satsalar, sowgat etseler ıa-da ogurlap alyp gitseler, tapawudy ıok, garaz, üstüòe kim münse, sen ºonuòky bolaııaò. Men lebzi bütin. ªonuò üçin maòa adamlar “It - wepa” diııändirler”.

Piºik syçany synaıar

Bir gezek piºik jaıyò burçundaky deºikden çala kellesini görkezip, gözlerini ıyldyrdadyp duran syçana ıüzlenipdir:
- Syçan dost, bilıäòmi näme?
- Hä, näme?
- Eger sen ºol deºikden çykyp, ine, ºu deºige girseò, saòa ıüz tümen para bereıin.
- İüz tümen!
- Hawa, ıüz tümen. Aralygam ıakynja. Ynha, seret.
- Ara ıakyn-la, ony bilıän, ıöne para daº - diıip, mekir syçan jogap beripdir.

Tilki bilen ªagal

Gep bilen duzlamaly bolsa iki paı berlen ıaly bolup ıören Tilki bu gezek ªagaldan utulaıdy. Ol gyssanyp barıan ºagaly saklady-da, gepe güımejek boldy:
- ªagal ºepe, nirä haıdap barıaò-ow?
- Bazara barıan. Hä, näme boldy?!
- Aı, hiç, ıöne seò ıalakyò nä köri bar?
- Aılanar göreris, belki, alarys-satarys. İör senem gitseò, Tilki dost - diıip, ªagal oòa sypaıçylyk etdi. Tilki welin tumºugyny asmana dikdi-de, ıene uly gepledi:
- Aklyò kem-ow seniò, ªagal jan. Bazara sen git. “Tilkiniò müò bir sapalagy bar, ºonuò içinde iò gowusy görünmezlik” diıip eºitmänmidiò.
- Eºidipdim, eºidipdim.
- Eºiden bolsaò näme beı diııäò?
- Onyò dogry, Tilki dost, ıöne bilip goı, özüò Tilki bolsaò, bazara özüòden öò deriò barar.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Döwürdeºlerimiziò döredijiligi / A. Halmyrat

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk