Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

NAKYLLAR


Agaç miwe berse, baºy aºak
Ajysy bolmadygyò, süıjüsi bolmaz.
Az bolsun, uz bolsun.
Azapsyz ıeriò ady ıok.
Aırylmaz goòºyòa unutgysyz söz aıtma.
Akyl ıaºda bolmaz, baºda bolar.
Akylla-yºarat, akmaga-kötek.
Arkaly köpek gurt alar.
At alma, eıer al.
At ürken ıerinden, är gorkan ıerinden.
Ata kesbi-ogla halal.
Atylan ok daºdan gaıtmaz.
Bal tutan barmagyny ıalar.
Baryny beren uıalmaz.
Baºa bela iki barmak dilden geler.
Bedew-jul içinde, göwher kül içinde.
Bijeli oglan aglamaz.
Bir okana bar, bir hem dokana.
Bir elde iki garpyz tutdurmaz.
Bir ıazykdan är ölmez, hiç ıazyksyz är bolmaz.
Bu günki serçe düınki serçä “jik-jik” öwreder.
Çagyrylan ıere irinme, çagyrylmadyk ıerde görünme.
Çala eºiden çatma ıykar, öte eºiden-öı.
Çekiºmän, bekiºmez.
Dagdan arkasy bolanyò, daºdan ıüregi bolar.
Dagy-daºy ıel pozar, adam arasyny söz pozar.
Dil bilen orak orsaò, bil agyrmaz.
Don biçerler ıeòli-ıanly, dost tutarlar öòli-soòly.
Dostuòy egleme nepden galmasyn,
Duºmany saklama, syryò bilmesin.
Duºmanyò peºeçe bolsa, pilçe gör.
Düıe garrasa, köºegine eıerer.
Düıä münüp, hataba bukma.
Enesini gör-de gyzyny al, gyrasyny gör-de bizini al.
Är-aıalyò uruºy-ıaz gününiò ıagyºy.
Gazana ıanaºsaò, garasy ıokar.
Galpyò gazany gaınamaz, gaınasa-da baınamaz.
Gamyºy gowºak tutsaò, el gyıar.
Geòeºli don gysga bolmaz.
Gorkana goºa görner.
Göwni açygyò-ıoly açyk.
Göwün göwünden suw içer, gamyº-bogundan.
Göge tüıkürseò, ıüzüòe düºer.
Guıma gursak bolmasa, dürtme gursak neılesin.
Gurt gören itiò agzy bir bolar.
Gülme goòºyòa, geler baºyòa.
Haıwan ysgaºa-ysgaºa, adam soraºa-soraºa.
Hasaply dost uzak gider.
Iki at depiºer, arasynda eºek öler.
Il agzyny ıygyp bolmaz, çelek agzyny bogup bolmaz.
Ilim-günüm bolmasa, Aıym, Günüm dogmasyn.
It üırer, kerwen geçer.
Kesmeseò, ganamaz.
Kör hasasyn bir aldyrar.
Kötek güıçli bolsa, ıüò gazyk ıere gider.
Maslahatly biçilen don gysga bolmaz.
Mellekçä ıer berseò, ıer eıesini ıerden çykarar.
Mert özünden görer, namart-ıoldaºyndan.
Müò gaıgy bir iº bitirmez.
Myhman-ataòdan uly.
Myhman birinji gün-gyzyl, ikinji gün-kümüº, üçünji gün-mis, dördünji gün-pis.
Oglan howlugar, tudana wagtynda biºer.
Ogrulyk eden uıalmaz, üstüne gelen uıalar.
Ody özüòe bas, ötmese-kesekä.
Öwreniºen ıagy-uruºmaga ıagºy.
Öli arslandan-diri syçan.
Öòüm bolandan, soòum bolsun.
Pis pisi tapar, suw-pesi.
Serçeden gorkan-dary ekmez.
Soòky tüıkülik-sakgal ezmez.
Sorap berenden-urup ber.
Söıeniºen ıykylmaz.
Süıtde agzy biºen-suwy üfläp içer.
Süıde siòe seretseò, gan görner.
Sygryò ºahyna ursaò, endamy syzlar.
Tapan-begener, tanan-alar.
Tomus depesi gaınamadygyò-gyº gazany gaınamaz.
Tyg ıarasy biter, söz ıarasy bitmez.
Uly baºlar, kiçi iºlär.
İekäniò çaòy çykmaz.
İorganyòa görä aıak uzat.
İigide müò dürli hünär hem az.
İigidi dostundan tana.
İykylan göreºden goımaz.
İagºy niıet-ıarym döwlet.
İakma biºersiò, gazma düºersiò.
İalançy ıarymaz, ogry baıymaz.
İamandan boıuòy satyn al.
İatan öküze iım ıok.
Zeleliò ıaryndan gaıtmak hem peıda.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Nakyllar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Durmuºyò dürli taraplaryna degiºli, gysga, obrazly sözlemler bilen adamlara akyl-terbiıe beriji häsiıetdäki halk döredijiligine nakyl diıilıär.


Çala eºiden çatma ıykar,
öte eºiden-öı