Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

Feidüddin ATTAR


KAKNUSUÒ HEKAİASY

Kaknus täsin geò bir guºdyr. Watany bolsa Hindistandadyr. Uzyn, güıçli bir çüòki bardyr. Ol çüòkde tüıdükdäki ıaly deºikler görersiòiz. İüz töweregi deºikler bardyr. Hemem bu guºuò taıy-da ıokdyr; ıalòyzdyr bu guº! Her deºikden  bir-birinden tapawutly ses çykar; her sesdenem aıry owaz eºdiler. Bütün guºlar ümsümlige bürenerler.

Onuò sesiniò ajaıyplygyndan hemmesiniò akyly baºyndan gider. Bir filosow bardy; epesli wagt onuò bilen oturyp turdy we onuò sesini gaıtalap saz bilimini kämilleºdirdi. Bu guºuò ömri müò ıyla ıakyndyr. Öljegini duıar, bu guº. Ölüminiò gelenini bilip,  özünden umydynyu kesenden soò, çöp-çalam toplar, olary  töweregine üıºürer. Soòra ortasynda oturyp, ıüzlerçe nagmalar bilen perıada baºlar. Ruhunyò her boºlugyndan dertli, bir-birinden tapawutly nagma çykar. Hem perıat eder hemem ölüm derdinden gazal ıapragy ıaly titrär. Onuò perıadyny duıup, eºiden bütin guºlar onuò joºgunlygyny gören bütin ıyrtyjy haıwanlar ıykylyp,  ölerler. Hemmesi onuò agysyna aglar, bir bölegi bolsa güıçsiz, takatsyz ıagdaıda garºysynda ölüp gider.

Onuò wepat güni geò bir gündir. Köòülleri ıakıan perıadyndan köòüllerden ganlar damar. Iò soòunda bir demlik ömri galanynda bar güıji bilen ganatlaryny çyrpar. Ganatlaryndan uçgunlar syçrar, ıanar, ıalawlanar. Ol ıalaw töweregindäki çör-çöpleri tutaºdyrar; bu ºekilde ıanar gider. Külde bir üçgun ıaljagam ot galmanynda, ol külden täze bir kaknus guºy emele geler. Heı kime beıle bir zat nesip eder? Öleniòden soò dogmak, ıa-da dogurmak!

Türkmençä terjime eden Döwlet Amangeldiıew

 

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Daºary ıurt edebiıaty / Feidüddin Attar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk