Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

MAGTYMGULY PYRAGY


Mazmuny:

Goºgulary:
(magtymguly-1.htm)

(magtymguly-2.htm)

(magtymguly-3.htm)

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / XVIII asyr türkmen edebiıaty / Magtymguly (mazmuny)

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

MAGTYMGULY – PYRAGY
( 1733 – 1791)

Magtymguly-Pyragy XVIII asyrda ıaºan, türkmen klassyky edebiıatynyò kämilleºmegine örän uly goºant goºan , türkmen edebi dilini ösdürmekde uly iºler bitiren ºahyrdyr . Ol öz halkynyò azatlygyny we özbaºdaklygyny arzuw eden, halk ara-synda beyik söıgä mynasyp bolan klassykdyr. Magtymguly özüniò dürdäne döredijiligi bilen adamkärçiligiò iò gowy suratlarynyò wasp edip, ulumsylyk edıänleri, tekepbirleri, ºöhratparazlary, harsydünıärleri rehimsiz paº eden ºahyrdyr. Magtymguly edebiıaty halk köpçüligine has ıakynlaºdyryar. Ol edebiıatyò dili, tematikasy jähitden göniden-göni halkyò jümmüºine aralaºıar, onuò zeruriıetliklerinden ugur alıar.

Türkmen edebiıatynyò taryhynda ençeme söz ussatlarynyò – ºahyrlarynyò arasynda Magtymguly ºöhratly orunda durıar.