Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

MAGTYMGULY


DELALAT İAGªY

Asla adamzada ajy söz urmaò,
Pakyra-misgine delalat ıagºy.
Bahyla ugramaò, güler ıüz bermäò,
Möhüm bitirmäge kipaıat ıagºy.

İetimi göreòde, güler ıüz bergil,
Goldan gelse, oòa tagam-duz bergil,
Bir gamly göreòde, ºirin söz bergil,
Entäni goldara hemaıat ıagºy.

İigit oldur-söze eılese amal,
Goldan gelmez iºe etmese jedel,
Allanyò emrine kylmagyl bedel,
Bege-berim, ºaha-adalat ıagºy.

Garyplyk bir dertdir-adam öldürmez,
Öldürmese, dirilikde güldürmez,
It hem aryklygyn gurda bildirmez,
Elbetde, duºmana syıasat ıagºy.

Magtymguly, ºükür, ºirin til berdi,
ªejerler gögerip, semer gül berdi,
Görogly Reıhana niçik ıalbardy,
“Amandyr” diıene diıanat ıagºy.

ıokaryk

PAª EDER SENI

Içki syryò aıtma her bir namarda,
Syryò ile ıaıyp, paº eder seni.
Ogry-kezzap bilen obadaº bolma,
Malyòdan aıyryp, aç eder seni!

Sam-sam adam bilen oturma, turma,
Zynhar, namart bilen sen söhbet gurma,
Gadyrdan dostuòdan ıüzüò öwürme,
Barsaò, depesine täç eder seni!

Bir goç ıigit näzenine ıar bolsa,
Jemalyny bir görmäge zar bolsa,
Aralykda bir ºum rakyp bar bolsa,
İagºy dostuò bilen öç eder seni.

Sopular ıaòylyp aıtmaz senany,
Säher tursaò, geçgeı barça günäni,
Aıtmawer gybat söz, etme zynany,
Dowzahyò oduna duº eder seni!

Magtymguly, ile ıaıdyò nesihat,
Zynhar, ıaman bilen bolmagyn ülpet,
Huda berse sagadatly bir perzent,
Garrygan çagyòda ıaº eder seni!

ıokaryk

İARAªMAZ

Hoº tämizli beg oglunyò naºtesin
Sygyr ıatagynda kylmak ıaraºmaz.
Goºun serenjamyn, il seriºdesin
Padyman ogluna bilmek ıaraºmaz.

Eger habar alsaò gepiò teıinden,
Diòleseò diıeıin janym öıünden,
Aryflar ıanynda dünıä feıinden,
Awaralyk eıläp bilmek ıaraºmaz.

İagºydan ıaman iº çyksa bolar geò,
Akly, görki alla gaıyrmamyº deò.
Towºan derıa bolmaz, ºor suwa harçeò,
Humsuò ülkesine dolmak ıaraºmaz.

Her sözüm bir dürdür gadryn bilene,
Doga etmek delalatdyr ölene,
Uçarda, gaçarda - garga, gulana,
İedi ıüz ıaºaman ölmek ıaraºmaz.

Her kimiò ne mukdar bolsa yhlasy,
Ol mukdar açykdyr hakyò dergahy.
Bir ıerde jem bolsa jahan derıasy
Güm-gümüò rigine dolmak ıaraºmaz.

Her kime el bermez dürri-galtany,
Aº barka, dost gazan, at bar-ıol tany,
Rumuò tagtyna Hebeº soltany,
Käbe mesjidine galmyk ıaraºmaz.

Magtymguly, köıdi bagrym ot bolup,
Dünıä gelen gidejekdir mat bolup,
Özün bilmeı, oıun edip, ºat bolup,
İashana ıerinde gülmek ıaraºmaz.

ıokaryk

ÇILIMKEª

Hak seni raıyòa goımuº jahanda,
Ede bileniò et munda, çilimkeº!
Diwan gurlan güni hasap jaıynda,
Jowabyò nämedir anda, çilimkeº!

Kuwwatyò kemelder, güıjüò az durar,
Keıpi kellä gelse, aklyò azdyrar,
Süòòüòi syzdyrar, etiò gyzdyrar,
Bir nyºana budur sende, çilimkeº!

El götergin beıle nähak talaºdan,
Puluò köıer, içiò ıanar bu iºden,
Erte garnyò doldurarlar ataºdan,
Zähmi çykmaz, galar janda, çilimkeº!

Iki dünıä ıagºylyk ıok egriıe,
Kiºi bolsaò, gadam goıgul dogruıa,
Binamaza, gybatkeºe, ogruıa,
İoldaº bolar ıowuz günde çilimkeº.

Magtymguly, möwlam jandan ıakyndyr,
Çilim bir ºor suwdur, ten bir zemindir,
Iman bir tilkidir, göwre bir hindir,
Tilki tüssä dözmez hinde, çilimkeº!

ıokaryk

NAS ATAN

Göıä bu dünıäge geldiò, gelmediò,
Kül ıygar sen mydam iºiò nas atan.
ªerigat ıolundan habar almadyò,
Galar dowzah içre läºiò nas atan.

Temmäki diıp her iºige ıortar sen,
Çala owup, üç mysgaldan tartar sen,
Bir sümgürip, ıanbaºyòa sürter sen,
Haram bolar üst-u baºyò nas atan.

Namaza duraòda, üstüòe akar,
Anyò üçin müò ıyl dowzahda ıakar,
“Weıl” diıgen jaıda tütüniò çykar,
Kabul bolmaz gözde ıaºyò, nas atan.

İagºy-ıaman eden iºin - “hak eder”,
Nas atanlar galampuryn çak eder,
Akar durar, üsti-baºyò poh eder,
Senden gaçar deòi-duºuò nas atan.

Gözüòi ıaºardyp, mähriò gandyrar,
Gelse humar, imanyòy ıandyrar,
Tagam iıseò, tabagyòy doldurar,
Murdar bolar içen aºyò, nas atan.

Her adamy görseò, gizläp gaçar sen,
Burnuòdan dem gelmez: agzyò açar sen,
Keıpi gelse, ogul-gyzdan geçer sen,
Haıran bolar oba-goòºyò, nas atan.

Kyrkyòa baraòda, beıniòe çykar,
Bu ºirin janyòy dowzahda ıakar,
Çakjaòy ot eıläp, burnuòa dykar,
Zähmiòden döküler diºiò, nas atan.

Magtymguly, ölenden soò bilerler,
Jynaza okamaı, burnuò dilerler,
Sakar diıgen jaıa seni salarlar,
Nara döner içiò-daºyò, nas atan.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / XVIII asyr türkmen edebiıaty / Magtymguly (mazmuny)

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

170-magtym.jpg (14009 bytes)

Her sözüm bir dürdür
gadryn bilene,
Doga etmek
delalatdyr ölene,
Uçarda, gaçarda -
garga, gulana,
İedi ıüz ıaºaman
ölmek ıaraºmaz.