Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

SEİITNAZAR SEİDI


Mazmuny:

Goºgulary:
(seydi-2.htm)


Döredijiligi

Seıitnazar Seıdi kalbyndan joºup çykan ylhamyny halkyna bagyº eden ºahyrdyr. Onuò döredijiligi ıaºan döwrüniò, at üstünde geçiren pursatlarynyò wakalary bilen sazlaºyp gidıär. ªahyryò döredijiliginde watançylyk, harby-gahrymançylyk, durmuºy, dostluk-agzybirlik temalary uly orun tutıar.

Watançylyk, harby-gahrymançylyk temasy
Daºary duºmanlara garºy göreºler Seıitnazar Seıdini taplaıar. Ol ata çykyp, duºmana garºy göreºmek bilen birlikde, halky duºmana garºy aıaga galdyrmak, olaryò göwnüni götermek üçin eline galam alan ºahyrdyr. Watanyò, il-günüò namysy diıip urıan ºahyr kalbyndan syzylyp çykıan setirler munuò aıdyò ºaıadydyr. ªahyr bu temada “Dönmenem, begler”, “Görülsin indi”, “Baraılyò”, “Goçaklar”, “Çykyp gideliò”, “Ärsarynyò ıigitleri” ıaly goºgularyny döredipdir.
Öz watanynyò tebigatyny jany-teni bilen söıen ºahyr oòa bolan çäksiz söıgüsini “Sen çölüò” goºgusynda beripdir.
Seıitnazar Seıdiniò “Bedew” atly goºgusy-da watançylyk, harby-gahrymançylyk temada ıazylan goºgularynyò ruhy bilen sepleºip gidıär.

Söıgi temasy
Seıitnazar Seıdiniò bu temada ıazan goºgularynyò gymmaty onuò gelin-gyzlaryò edep-ekramyny, ajaıyp gylyk-häsiıetlerini wasp edenligindedir. Bu temada ºahyryò “Gel, Arzygül, görüºeli”, “Ahy-zar olar”, “Eı, ıary-Horezmi” ıaly birnäçe goºgulary bar.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / XVIII asyr türkmen edebiıaty / Seıitnazar Seıdi

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Seıitnazar Seıdi
(1760-1828)

Seıitnazar Seıdi, takmynan, 1760-njy ıylda (öòki maglumatlara görä 1775-nji ıylda) Lebap welaıatynyò häzirki Garabekewül etrabynyò Lamma obasynda eneden dogulıar. Ol ärsary türkmenlerinden bolup, ömrüniò köpüsini Amyderıa boılarynda geçiripdir.
ªahyr baºlangyç bilimi öz obalarynda alıar. Soòra ol, halk gürrüòlerine görä, Buharada okapdyr. Ol medrese bilimini alan adam bolsa-da, ylym öwretmek ıa-da mollaçylyk etmek bilen meºgullanman, öz ylmyny, güıjüni ıurduò abadançylygyny goramaga bagyº edipdir.
Onuò iki sany zürıady bolup, olaryò ikisi-de ıaºlykda aradan çykıar.
Seıitnazar Seıdi ömrüniò aglabasyny at üstünde geçirmek bilen, Buhara emiri Mirhaıdara garºy söweºde-de, onuò yzygiderli çapawulçylygy sebäpli Lebapdan Mara göçüp gelen döwürlerinde Eıran basybalyjylaryna garºy göreºde-de ıigitlere ıolbaºçylyk edipdir.
Ol Mara göçüp gelen ärsarylar, sakarlar bilen birlikde ömrüniò ahyrlarynda öòki oturymly ıerlerine dolanyp gelıär.
Seıitnazar Seıdi ºol wakadan bir ıyl töweregi geçenden soò 1828-nji (öòki maglumatlara görä 1836-njy) ıylda aradan çykıar.