Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

we. º.m.

 

Silwestr Stallone

 

Döwüºli filmleriò pälwan gahrymany

Silwestr Stallone döwüºli filmleriò pälwan sypatly, az gürläp, köp iº edıän aktıorydyr. Ol özüniò soòky “Cop Land”, ıagny “Poliseıleriò ıurdy” atly filminde ıaramaz iºlere garyºyp, syıasata goºulan ºäher poliseılerine garºy göreº alyp barmak üçin janyny orta goıan kiçijik ºäher ºerifiniò roluny ıerine ıetirıär. Filmiò beıleki bir esasy gahrymanynyò rolunda bolsa Golliwudyò özboluºly meºhur aktıory Robert De Niro oınaıar.

Bir film üçin 18 kilogram

Özüniò soòky “Cop Land” atly filminde 18 kilogram semrän Stallone göz öòünde getirip bolmajak ºekilde semiz we oòuºyksyz häsiıetli roly ıerine ıetirıär.
Filmiò gahrymany ıaºlygyndan uly ºäheriò gahrymany bolmagy arzuw edıär. Emma gulagynyò agyrlygy sebäpli, maksadyna ıetip bilmeıär. Üstesine hem söııän gyzyna öılenip bilmänligi üçin içgini köp içip, göwnüçökgünlige düºıär. Ol uly ºäherlerden gelen poliseıleriò kanuna sygmaıan iºleri edıändiklerini görenden soò terkidünıälikden el çekıär.

Geò ºikaıat

Ozalky filmlerindäkä garanyòda has daıaw Stallone “Cop Land” filminde Robert De Niro, Harweı Keıtel we Raı Liotta ıaly atly aktıorlar bilen surata düºdi.
Stallone döwüºli filmleri özboluºly bir sungat hasaplaıar. Onuò aıtmagyna görä, bu filmler taryhdaky dessanlaryò we migologik gahrymanlaryò XX asyrdaky täze öwüºginine meòzeıär. Stallone soòky üç ıylyò içinde üç gezek agentligini çalºyrdy. Onuò sebäbi bolsa, agentlikleriò Stallonä kireıine alnan ıarag hökmünde garap, döwüºli filmlerde ulanmaklarydyr. Ol döwüºli, ıöne özüniò aktıorlyk stilini hem ıüze çykaryp biljek filmlerde oınamak isleıär. Ol bu baradaky arzuwyny ºeıle beıan edıär: “Maıkl Duglasyò oınan rollaryny oınamak isleıärin. “Scent of Woman” (“Aıalyò ysy”) filminde Al Poçinonyò roluny ıerine ıetirmek üçin islän zatlaryny bererdim. “Usual Suspects” (“Adaty ºübheler”) filminde bolsa, birnäçe sekund görünsem-de, hoºal bolardym. Bilıärin, tomaºaçylar meni miòa meòzeº rollarda göz öòüne getirenoklar, emma mundan soòra öwreniºseler gowy bolar”.

Döwüºli filmleri dowam etmekçi

İaºynyò bir çene barmagyna garamazdan, döwüºli filmlerde oınamagy dowam etmek isleıändigini aıdan Stallone: “80 ıaºyndaky adamyò tanklaryò garºysyna atylyp çykmagy ıaly arzan epizodlar tomaºaçynyò göwnünden turıan bolsa, bu rollary dowam etmegime böwet ıok. Muòa iò gowy mysal hökmünde Sin Konneriniò “The Rock” (“Gaıa”) filmini görkezip bolar. Film akyl bilen oınuò dartgynlylygyny bir ıere birleºdirip, döwüºli filmleriò naıbaºysy bolmagyny dowam edıär” diıdi. “Rembony” söııänler üçinem bir täzelik bar. İakynda “Rembo-4” filminiò surata düºürilip baºlanjakdygy habar berildi.

Taııarlan ªatlyk Ataıew

 

Geziº ıoly: Baº / we. º.m. / Stallone

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk