Bash sahypa
Habarlar
Trkmenistan
Edebiat
Taryh
Bilim
Magala
Gmenje
...we .m.

MMMETWELI KEMINE


ZLP

Adarha dek assanyp, genji-nahana zlp,
Mehury lem olmu, pany jahana zlp,
Grkezmedi gl z, bag Ispihana zlp,
leme anbar saar, degende ana zlp,
Nele ki ot salypdyr, men natuwana zlp.

Ha-ha seni rii arslana, ire ogar,
Ala-ala gzleri janymny ire ogar,
Halka-halka zlpleri kementli dara ogar,
rm-rm salary owsuny mara ogar,
Her tary baga-baga, ot saldy jana zlp.

Ene dessan elerem ary emi - mestine,
Bir mylaym sz bilen, glp baksa dostuna,
erden gter zlpi, goma aak astyna,
Shelesin sypalap, gober z stne.
Dklsin zire-zire nzik nahana zlp.

Grp ol mahy-ruy, kl her ana ortar,
Grkezmese zni, gozgalar, derdim artar,
Otursa, sa darasa, say zni rter,
Saa ayk bolany, elbetde, gany dartar,
Galar her gn webala, z nhak gana zlp.

E doganlar, nelin, kine-ikesdir maa,
Dn baky berilmez, sen bolsa, besdir maa,
Sen gzden salmasa, bu dn drsdr maa,
Meger gzden salsa, bu dn asdyr maa,
Gyzyl suwun berli, getir dkana zlp.

Drli-drli imii tapylmaz her agada,
Bh, ne katdy-kamaty, zlaly boda, bada,
rp-rp etisem, tarypy ede-ede,
Darap-darap goberse, zden puda-puda,
Altyn suwun berli, getir dkana zlp.

Hup aylmy glleri, gllerden zge bolsun,
Szle, irin tilleri, tillerden zge bolsun,
Guam nzik billeri, billerden zge bolsun,
Bizi tutan iimiz illerden zge bolsun,
Akyzyp eki-ganym, aby-rowana zlp.

Gel, gidli, Kemine, seli-emen istese,
Lle-rehan aylan ter enjimden istese,
Lagly gwher dakynyp, drri emen istese,
Zlp her bir taryna z m tmen istese,
Nagt berein pullary, bir-birden sana zlp.

okaryk


ORAZYM

Gnbe-gnden hyru edip zden,
Ganym sary atlanar sen, Orazym;
Bir hudany beren le-payndan
Her swede, jede bar sen, Orazym.

Uly illeri arkasy sen, ardy sen,
Goagy goy sen, gou merdi sen,
Dagda - pele, jlgeleri gurdy sen,
Duman grse, etin ir sen, Orazym.

Duman grse, ykar syasat bile,
Tuwulga, arana, boz sowut bile,
Ala akmak tpe, arap at bile,
alanyny ho geir sen, Orazym.

ki batyrlary kesbin rden,
Algyrlygy zyat erer brden,
Pilden, kergedenden, dwden, periden
Tapar ekip an bermer sen, Orazym.

Kemine dir, adamzatdan z grmen,
aga agy dir men, amana - aman,
Mert bile namardy grsem, tanyr men,
Sen bir alyz dogan r sen, Orazym.

okaryk


BARYNDA

Bu dnde gapyl boldum oturdym,
Deprenmedim irin jany barynda;
Jahany gagysyn tartyp getirdim,
Dara ddm gi jahany barynda.

Dostlar bilen bir magrypet amadym,
Gl mrmde gl-gunasyn gumadym,
Nzi-nygmat grp, iip-imedim,
Asyz galdym, ay, nany barynda.

Belent ere ykyp garandym daym,
Klm m paradyr, alyzdyr baym,
Hany meni jana-janym, oldaym?
Mysapyr men Snhany barynda.

Gge uzatsam, gge elim etmer,
ere baksam, klm karar etmer,
Seni u dne mhrim gitmer,
Gara eri - adarhany barynda.

Pee usa, ganaty bar, jany bar,
Garynjany z ornunda sany bar,
Her bir adalatly hany bar,
Hansyz galdym, begi, hany barynda.

Bir kem otuz yldyr srdim dwran,
ar, sensiz gerekmez bu pany jahan!
Kemine, bakardy tawus dek her an,
Indi atlyk okdur dn barynda.

okaryk


GELINLER

Ho gelip siz, holuk bilen gider siz.
Dnni seline gelen gelinler!
Bozulgan hrimi abat eder siz,
Gamda galan klm alan gelinler.

Ak eesi - bay gyzlary,
Emi soltany dirler sizleri,
Hyzmata mynasyp gr bizleri,
Muhupbet saasyn salan gelinler.

re gftar gerek, gzele - summat,
Her kime etdirmez, bahasy gymmat,
Uzyn boly, gi gujakly ho surat,
Hezzeti-hormaty bilen gelinler.

Ak zne gara zlpn aypdyr,
G ay zn bulut alypdyr,
Hassa janym, buluk, tebip gelipdir!
Derdimi dermany bolan gelinler.

Bag miwesi bolar irin dil aly,
Belli-belli sz bardyr bal aly,
Kemine dir, akly-gyzyl gl aly,
Aygy janyny alan gelinler.

 

Gezi oly: Ba / Edebiat / XVIII asyr trkmen edebiaty / Mmmetweli Kemine (mazmuny)

TM (2001)
Sahypa barada

okaryk okaryk

Zlp her bir taryna
z m tmen istese,
Nagt berein pullary,
bir-birden saa zlp