Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

YRYM we YNANÇLAR

 

  • Çagany eginden ıokary götermek halanmaıar.

  • Çaıda dik duran boıçy görülse myhmana garaºylıar.

  • Iıip oturan nanyòy gutarman ıene-de bir bölek nan döwüp alsaò myhmana garaºylıar.

  • Jäç döwülse toı bolar.

  • Eliò aıasy gijese pul düºjekdir.

  • Çaganyò diºi gaçanda, täze diº dogry çyksyn diıip, goıun agylda gömülıär.

  • Çaganyò ilki diºjagazy çykanda, beıleki diºleri agyrysyz hem-de çalt çyksyn diıip, nogul seçilıär, patrak patradylıar.

  • Täze gelin gaıyn öıüne ilki gelende sag aıagy bilen girıär, onuò eli ıagdyr uny bulanylıar.

  • Çaga wagtynda ıöremese, köke ıaly tigirlenip gitsin diıip, satanjygynyò arasyndan köke tigirlenilıär.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Yrym we ynançlar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Yrymlar ynsanyò ynanjy bilen baglydyr.