Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

SANAWAÇLAR


Iòòe-iòòe, ujy diòòe, bal-balyna, ºek-ºekine, ºatyr geçi, gotur geçi, gola geçi, halalaò, güpbeò, ıaryl, böwsül, çomakaı, çortakaı-tur, sen-çyk!

***

Hütdi-hütdi, bil-bil ütdi, çökdi kömür, çek aıak.

***

Apak, mapak, ıagºy, ıaman, ıüpek.

***

Öwek-öwek,
Towºan döwek,
Bilbil saırak,
Sesi ıaırak,
Derıa akar,
Suwun çeker,
Çekdi kümüº,
Çek aıak!

***

Ekem-ekem,
Arpa çekem,
İola bakam,
Gözüm dikem,
Gyzyl towuk,
Gyrma towuk,
Jyòòyrdawuk
Çek aıak!

***

-Iki çopan uruºdy,
Biri gana bulaºdy,
-Onuò ganyn kim süpir?
-Ak sakgally pir süpir.
-Pirim gitdi oduna,
Palta degdi buduna.
-Palta däldir, gamyºdyr,
On barmagy kümüºdir.
-Kümüºimi ıitirdim,
Hana habar ıetirdim,
Hanyò aty kiºòeıär.
-Näme diıip kiºòeıär?
-Arpa diıip kiºòeıär.
-Arpany nirden aljak?
-Çaıyò düıbünden aljak.
-Çaıyò düıbi çalmydy?
Baıyò dili lalmydy?

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Sanawaçlar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Sanawaçlar çagalara degiºli.