Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

NYZAMY GENJEWI


NYZAMY GENJEWINIÒ PÄHIMLERI

 Sabyr-kanagat, her iºin hetdini bilmek we syr saklamak hakynda

*Öz ıüregniò syryny paº eılese dil seniò,
İat kalbynda bir syryò galabilmez bil seniò.

*Kim saklasa dilini, görmez jany hatany,
Dil getirer baºlara her belany, hatany.

*Elimde hiç zadym ıok bolsa eger,
Kanagatym bardyr, ºol maòa ıeter.

*Göı, dünıäde galsyn dünıälik nygmat,
Bir döwüm çörege eıle kanagat.

*Sabr eılese ynsan ıeter myrada,
Sabyr kanagaty edinse kada.

*Akylly adamlar bisabyr bolmaz,
Geçi ıüwrüp, semräp hamyna dolmaz.

*Bu günki kynlyga dözmegiò gerek,
Belki ertirki gün bolmaz biderek.

*Goı, bir demir bolsun baºymyò täji,
Ganly zer kemeriò däl men mätäji.
Elimi ıandyran kümüºden maòa,
Golumda mis golbag ıagºydyr ıene.

*Aklyò bolsa, her bir zatdan azat bol,
Hakyòa kany bol, ºoò bilen ºat bol,

*Sabr eılese, kiºi zyndandan çykar,
Sabyrla açylar bagly gapylar.
Iº kyna düºende sabr açar bagy,
Gijäò soòunda bar daòyò çyragy.

*Suwuò, çöregiò bar, kaıyl bol, otur,
Iò azat bir ülke, ynan ki, ºodur.

*Bagryòy ıyrtsa-da gamyò peıkamy,
Halas eılär seni sabryò galkany.

*Awçy bisabyrlyk görkezse eger,
Oky awa degmez, asmana deger.

*Kanagatly kiºi mydam ºat bolar,
Hem hormatly bolar, ser azat bolar.

*Ynsanlardan baºga barça jandarlar,
Kanagat öıünde tutıandyr karar.

*Umytsyz bir iºden, sabr etseò eger,
Bir umyt yºygy parlaıa biler.
Bir umytsyz iºde kän-kän umyt bar,
Garaòky gijeden ak säher dogıar.

*Sabryò elden berip, bolma bikarar,
Göwheri sabr ile gazanmak bolar.

*Arzuw bilen ıaºa, ol puç bolsa-da,
Arzuwly ºatlanar gamly dünıäde.

*Özgeleriò aıbyna gözleriòi açma sen,
Öz-özüòi göreòde,öz aıbyòdan gaçma sen.

*Bagt saòa gapysyn açmasa bu gün,
Üzme umydyòy ondan büs-bütin.

*Her çekilen derdiò ahyry-da bar.

*Dünıäde sabr eıle her iºden owal,
Kanagat mülküniò häkimi sen bol.

*ªindi derdiò bolsa, soòy hoº bolar,
Bir gün aglamagyò gülmesi-de bar.

*Her gorky içinde bir umyt-da bar,
Umyt bar wagtynda gorky-da bolar.

*Bir zady tapmasaò, gözle, sabr eıle,
Özüòe teselli ber umyt birle.

*Her bendiò açary sabyrdyr, ynan,
Sabyrly kimseler bolmaz puºeıman.

*Darykma baºyòdan bu derdiò gider,
Ondan hem uly bir dertden kyl heder.

*Eger-de bildigiòi içde saklap bilmeseò,
Özgeden öz syryòy saklamagy goıma sen.

*Teºnelik gandyrıan sowuk suw hoºdur,
Ol artyk içilse, peıdasyz iºdir.
Bir dirilik suwy bolsa-da bu suw,
Eger hetden aºsa bardyr gorkusy.

*Duzdan agarsa-da höregiò ıüzi,
Gereginden artyk atmagyn duzy.

*Öz bolºuòdan çykma sen beıik ıere,
Uzat aıaklaòy ıorgana görä.
Çöle deòiz diıip, atmagyn çeòòek,
Güıjüòden ıokary çykmagyò - emgek.

*Her rast gelen suwy içmek bolmaıar,
Hemmä birmeòzeº don biçmek bolmaıar.

*Her gelen höregi tiz izmek bolmaz,
Her elden geleni eılemek bolmaz.

*Müò derdiò dermany bolsa-da suwda,
Artyk içilende dert berer suw-da.

*Bir-de aıagyòy öz ıorganyndan,
Artyk uzadanlar betbagtdyr, ynan.
Guºlar hem hetdinden artyk uçsalar,
Özlerin peläket ıoluna salar.

*İersiz bir gülmegiò nä manysy bar,
İerinde aglamak jany hoº bolıar.

*Eger wagtyndan öò gojalsa kelle,
Özi depesinden inderer sille.

(sille - apat diıen manyda)

*Aıtdy ol serkerde ıagºy bir mysal:
Her iºiò ölçegni almaly ozal.

*Iº dokuz ädimde bitıän bolsa, bil,
On ädim ätlemek maslahat degil.

*Iºiòi ölçege uıdur her zaman,
Ortalyk peıdaly az-köp bolmadan.

*Dagytma eliòde bolsa zümerret,
Bihuda iımekden çekersiò mähnet.
Harçlaòda ölçegden gol göterme, gel,
Ne artyk, ne kem, aralyk gözel.

*Tamakin oturandan ıetdigiòçe dag peºe,
İaºaıyºa peıdadyr, bargyl minnetsiz iºe.

*Diıilmeıän sözi diıme agıara,
Diòe agıara däl, hatda dostlara.

*Gizleıe bilmeseò syry älemden,
Ony aıryp taºla bu gün kalbyòdan.
Diıilmeıän syry getirme dile,
Syr saklaıan adama ıolukmaz bela.
ªeıle perde sakla bu meılisde sen,
Duºman gylyjyna laıyk gelmer sen.

*İoldaºyò akylly ıa akmak bolsa,
Oòa amanat zat tabºyrma asla.

*Örtülgi adamdan syryòy sakla,
Olardan maslahat diòleme asla

*İürekde arzuwòa ıetersiò elbet,
Goºmasaò iºiòe hile-hyıanat.

*Biçeòde howlukma, ekeòde-howluk.

*Iımekden ıagºydyr umytly bolmak.

 

Terjime eden Atamyrat Atabaıew
“Türkmen dili”, 2001-nji ıylyò 5-nji sentıabry

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Gadymy we orta asyr türkmen edebiıaty / Nyzamy Genjewi

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Dünıäde sabr eıle her iºden owal,
Kanagat mülküniò häkimi sen bol.