Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

SEİIT NESIMI


Neılerem

Dilbera, men senden aıru tende jany neılerem,
Täju tahtu mülku malu hanymany neılerem.

Isterem waslyò jemalyn tä kylam derde dewa,
Men seniò bimaryòam özge dewany neılerem.

Çoh dogalar kylmyºam men halykyò dergähine,
Çün myradym hasyl olmaz men dogany neılerem.

Eı, musulmanlar, biliò kim ıar ile hoºdur jahan,
Çünki ıardan aıra düºdüm bu jahany neılerem.

Dilber aıdar: eı, Nesimi, sabr kyl, etme fygan,
ªimdi efgan etmesem, daòla fygany neılerem.

 

İüz döndermenem

İüz müò jefa kylsaò maòa, men senden ıüz döndermenem,
Janym dahy gurban kylar, men senden ıüz döndermenem.

Duºman geler garºymyza, umyduwar özi duºa,
Duºmanlaryò körlügine men senden döndermenem.

Men seni söwdüm jan ile, gul olmuºam gurban ile,
Ant içerem Kuran ile, men senden ıüz döndermenem.

Isamysyò, Musamysyò ıa İusuby Kenganmysyò,
Walla, janym janymysyò, men senden ıüz döndermenem.

Eı, Nesimi, aºykmysyò, Hak ıoluna sadykmysyò,
Közerdigiçe ıanarmysyò, men senden ıüz döndermenem.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Gadymy we orta asyr türkmen edebiıaty / Seıit Nesimi

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

İüz müò jefa kylsaò maòa, men senden ıüz döndermenem...