Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

MONJUGATDYLAR

 

Aı dogar gädiginden,
Tanadym ädiginden,
Baryò aıdyò oglana,
Dänmesin diıdiginden.

Ak towuk, ala towuk,
Säher gygyran towuk,
Biz ıara näme diıdik,
İaz bizden näme sowuk?

Sary donuò geıipsiò,
Teläre söıenipsiò,
Ahy-zaryò men çekıän,
Sen mäne saralypsyò?

Nowruz geldi, ıaz geldi,
Garga geldi, gaz geldi,
Oturan adamlara
Bilbilden owaz geldi.

Nowruz geldi bu gije,
Gyzlar atarlar bije,
Kimiò bijesi çyksa,
Baıragy horaz-jüıje.

Baga girene gurban,
Gülün düırene gurban,
Men-ä ıary görmedim,
İary görene gurban.

Gaıyºdan-a, gaıyºdan,
Atyò boıny kümüºden,
İaryòy toıda gördüm -
Horjuny doly kümüºden.

Iki öımüziò arasy,
Gün görünmez parasy,
Göz görse, göwün söıse,
Asla bolmaz çäresi.

Çeºme-çeºme, çeºdim ıar,
Salam berip geçdim, ıar!
ªu salamym almasaò,
Men hem senden geçdim, ıar!

Tamymyz-a, tamymyz,
Goºadyr eıwanymyz,
Sen ondan çyk, men mundan -
Kör bolsun duºmanymyz!

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Monjugatdylar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk