Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

MATALLAR

 
 • Agzy gyzyl alamat, içi doly kyıamat, hassa girer sag çykar, bu nähili keramat (tamdyr bilen çörek).

 • Agyl doly akja guzy, ertir tursam ıokja guzy (ıyldyz).

 • Asty gaty, üsti gaty, arasynda haram eti (pyºdyl).

 • Atdan beıik, itden pes (eıer).

 • Baºy-darak, guırugy-orak (horaz).

 • Bir küızede iki suw (ıumurtga).

 • Bir zadym bar, daºa ursam döwülmeıär, suwa ursam döwülıär (kagyz).

 • Daºy-oıunjak, içi-möjek (pile).

 • Dona bürenmez, göze görünmez (ses).

 • Gara güjük ıatyr-üırmezek, öıe adam goıbermezek (gulp).

 • Gider-geler, ıol almaz (sallançak).

 • Eıesinden ıüz görmez, adam hatyryn bilmez (terezi).

 • Esetdi, esetdi, çirkin ses etdi (tüpeò).

 • Enem-atam bir ıüzük berdi, ıere gömsem çüıremez, gora gömsem tütemez (adam ady).

 • Iımäge heserlije, on bir gat ak donluja (sogan).

 • Iki enäniò on ogly, hemmesiniò ady bar (iki eliò on barmagy).

 • Iò güıçsüziò güıçlülerden hökmi zor (çaga).

 • Kuwwaty-ıel, ölümi-suw (ot).

 • Kyrk günlük ömri bar, dört uka emri bar (gurçuk).

 • Men gidıärin, ol galıar (yz).

 • Suwda biter, suwda ıiter (duz).

 • Hamy daºynda, tüıi içinde (içmek).

 • İaº gününde orak ıaly, orta ıaºda çörek ıaly (aı).

 • İeri ak, tohumy gara; el bilen ekerler, dil bilen orarlar (hat).

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Matallar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Haısy-da bolsa bir hadysa ıa-da zada degiºli göçme manyda aıdylyp, jogabyny oılap tapmaly soraga matal diıilıär.