Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

LÄLELER


Agaçlar saıa bolar,
Golaıda gaıa bolar,
Bolgusyza duº bolsaò,
Ömüriò zaıa bolar.

Ak gaıanyò ıollary,
Dolamadyr donlary,
Didäm orak oranda,
Agyrmasyn billeri.

Beden ıar-a, beden ıar,
Aklym haıran eden ıar,
Owal-a beıle däldiò,
Meger, gepe giden ıar.

Bu daglar bolmasaıdy,
Geıenim solmasaıdy,
Deò-duºlarym, aı gyzlar,
Aıralyk bolmasaıdy.

Dutaryò perde-perde,
Her perdesi bir ıerde,
İagºy gyz ıaman ıerde,
Men ıanaıyn ºol derde.

Suwa gitdim tas bilen,
Suw aldym höwes bilen,
İary ıardan aıranyò,
Güni geçsin ıas bilen.

Suw akar, kenar gider,
ªu janym ıanar gider,
Degmäò gyzyò göwnüne,
Myhmandyr, gonar gider.

Çykdym gala pesdine,
Dogan gördüm dessine,
Dogan orak orıança,
Saıa boldum üstüne.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Läleler

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Läleler gelin-gyzlar tarapyndan döredilip, olarda belli bir waka, aıratyn baºdan geçirmeler, isleg-arzuwlar beıan edilıär.