Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

KܪTDEPMELER


Baºlalyò-a, baºlalyò,
Küºt depmäge baºlalyò.
Gazal aıdyp, küºt depip,
Göwünleri hoºlalyò.

Gapyòyzda atly bolsun,
Saçagyòyz etli bolsun.
Töı tutıan jemagatlar,
Toıuòyz gutly bolsun.

Beıik-beıik haıatlar,
Içinde bedew atlar,
Öz agamyò toıunda
Oınasyn ıaº ıigitler.

Bu baglar biziò bolsun,
Miwesi üzüm bolsun.

Agamyò-gelnejemiò
Gül ömri uzyn bolsun.

Gelnejem-ä hol barıar,
Gaıºaryp maıa sagıar.
Sagaweri gelneje
Agam saòa guwanıar.

Toıuò ºeıle kadasy,
Öòden gelıan ıodasy.
Çyksyn orta küºt depsin
Öılenıäniò dädesi.

Daglara gar ıapylsyn,
Çöllere nur sepilsin.
İaº ıigidiò toıunda,
İadaman küºt depilsin.

Haly bar-a, haly bar,
Haly üstünde göli bar.
Geliò, görüò obamyz
Zähmetsöıer ili bar.

Haırany haıran etjek,
Jahany seıran etjek.
Gerek bolsa Watana,
Janymy gurban etjek.

Nädeliò-ä, nädeliò,
Töı palawny dadalyò.
Onsoò rugsat berseler
Öyli-öıe gaıdalyò...

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Küºtdepmeler

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Küºtdepmeler tans hereketleri bilen utgaºdyrylyp aıdylıar.