Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

HÜWDILER


Aılanaıyn adyòdan,
Sallançakda badyòdan,
Bezenip ata çyksaò,
Çykarmagyn ıadyòdan.
Huwwa-huw...

Allaı-allaı edeıin,
Baga sallan edeıin,
Bagyò gyzyl gülüni,
Saòa gurban edeıin.

Aılar gyzym almaly,
Aıda dokar bir haly,
Halysynyò kenary -
On barmagnyò hünäri.

Allaı-allaı el biter,
Nar agaja gül biter,
Üç ıaºyna baranda,
Saırap duran dil biter.

Alma gözlim aılançak,
Akar suwlar bulançak,
Altmyº baºly ak öıüò,
Geliºigi sallançak.

Meniò gülüm näzikdir,
Urmak, sökmek ıazykdyr,
Her ıaòagyn ysgasaò,
Alty aılyk azykdyr.

Mergen bolup, guº ursaò,
Dagdan keıik düºürseò,
Düıä ıükläp getirip,
Kebap edip biºirseò.

Meniò jigim yºansyn,
Turup bilin guºansyn,
Müò tümenlik aty bar,
Duºman ondan üıºensin.

Allan-allan öwmeli,
Öò ıakasy düwmeli,
Saòa gelen belany
Daga-daºa kowmaly.

Meniò ballym ıatypdyr,
Gyzyl güle batypdyr,
Gyzyl gülüò tikeni
Gül aıagyna batypdyr.

Allalasam, aı seni,
Söısem, göwnüm jaı seni,
Gyº gyºlasam, ıaz seni
Günde söısem, az seni.

Oglanym owlak bakar,
Owlagnyò alny sakar,
Günortan sürüp gelip,
Çeºmeden suwa ıakar.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Hüwdiler

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Hüwdüler çagany uklatmak üçin, esasan, sallançak ıanynda aıdylıan aıdymlardyr.