Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

GURBANNAZAR EZIZOW


Sungat

Sungat diımek näme?
Bilıärmisiòiz?
Ele alıarlar-da ıiti keseri.
Lokga daºyò ähli artyk bölegin
İonup, döredıärler ajap eseri.

Artykmaçlyk- duºmanydyr sungatyò
Tygºytly bolanda, beıikdir nama
Men pikirimi bir söz bilen aıdıarkam,
Ol ıerde üç sözüò geregi näme?

Tälim almaò dagdan inen sillerden,
Tälim alyò Wolgalardan, Nillerden.
Kemlik adamyny bezänok welin,
Artykmajam boljak bolmaò illerden.

Göz öòünde artyk söze daıanma,
Söıgä göz gerek däl, gerekdir ynam.
Söıme Watanyòy gursagòa guıup,
Eneòi söıºüò dek söıüber onam.

Sungat diımek näme?
Bilıärmisiòiz?
Bu sowala sada jogap bermeli.
Biz herimiz özümiziò zergärmiz,
Mydam özümizi ıonup ıörmeli.

ıokaryk


Myhmançylykda aıdylan tost.

Entek sadalykdan zyıan çeken ıok,
Sada bolsun ogulyòyz, gyzyòyz.
Geçsin ıazlaryòyz hereket bilen,
Bereketli gelsin tylla güızüòiz

Törüòizde hemiºelik guralan,
İumºak sallançagyò ıatmasyn bady.
Saçagòyzda çörek, duz haltada duz,
Söznmesin ojakda ojaryò ody.

Duluòyzdan gelin baksyn aı bolup,
Tüınügòizden gelin bolup, aı baksyn.
İaman niıet bilen iºikden giren –
İagºy niıet bilen iºikden çyksyn!

ıokaryk


İazlarym

Durna, jümjümeli, älemgoºarly,
Ülkäme toı bolup gelen, ıazlarym.
Edepli-ekramly, gunduz goºarly,
Bäs ediºdiò gyzlar bilen, ıazlarym.

Çaga bolup, ıaılalaòda oınadym,
İigit çykyp, görmegiòden doımadym,
Kämil çykyp, ºygrystanda ıaınadym,
İylda ussat bolup gelen, ıazlarym!

Diriliº sen, galkynyº sen, durmuº sen,
Guºa ganat, bize ylham bermiº sen.
Elwan köpri gelejege geçmiºden,
Çyn aºyga döwran bolan, ıazlarym!

Göz aıladym bu gün ıakyn -daºlarym,
Begenjimden gök diredi baºlarym,
Söıenim, sylanym, deòim-duºlarym,
Aman eken ilen-çalan, ıazlarym!

Sen bir jadygöı sen, giden bir many,
Özüò bilen ıazlaºdyrdyò ynsany.
Maòa il günümiò ºöhraty-ºany
Nesip etsin seniò bilen, ıazlarym!

ıokaryk


Goja

Ol juda arkaıyn,
Äwmän barıardy,
Märekäò içinden, ıatladyp toıy.
ªemal baga çykyp, saçyn darıardy,
Çünki oò boıundan gysgady boıy.

Dagyò bir bölegi!
Bölegem däl-de,
Dagyò özi ıaly parasatlydy.
Deòinden geçenler biraz saklanyp,
Oòa baka-baka, könül ºatlady.

Göge alma atsaò, ıere gaçmajak
Märekäò içinden äwmän barıardy.
Agras,
Ynamlydy ädim uruºy,
Kä baºyny atyp,
Kä ıylgyrıardy.

Daıaw egni bilen ıol arçaıardy,
Çal baºyna degip beıgelıär asman.
Paıhasyò özi dek äwmän barıardy,
Hemem, nämüçindir, elmydam juwan.

Näçe materigi, ıurtlary sökdi,
Tanyº oòa goja dünıäò dört çeti.
İöne göbek gany siòen ülkäni,
Ine ºeıdip,
Ädim bilen ölçedi.

Howlukmady,
Äwmän, paıhasly ıördi,
İol-ıodalaò batgasyndan, gumundan,
Geçäımäıin diııän ıaly howlugyp,
Göwün açman, bir gamgynyò deòinden

Ine durdy,
ªlıapasyn çykardy.
Eli bilen gözün günden gorady.
Bir ıigdekçe geçip barıan zenandan
– Aıtsaòyz-laò, kim ol? – diıip sorady.

Zenan guwanç bilen goja seretdi,
Tanaıandygyn gagt saıyyp ºo bada.
Ähli dilde,
Ähli ıurda düºnükli,
Örän gysga hemem örän düºnükli
Jogap berdi
– Kerbaba.....

ıokaryk


Gözleriòden gitme ıok

Maòa –
seniò gözleriòden gitme ıok.
Maòa–
seniò sözleriòden gitme ıok.
Düºün, bu dünıäde soòky güne çen
Seniò ºatlyk hem gussaòa bagly men.
Seniò ıüpek gijeleòden gitme ıok,
Seniò aıdyò gündizleòden gitme ıok.

Bu garagol jahyllykdan giderin.
Ol hassaly gojalykdan giderin.
Çünki men olardan gitmän bilemok,
Emma seniò ykbalyòdan gitme ıok.

Men zemin,
Sen bolsaò ullakan asman,
Saçyny nur edip üstüme dökıän.
Emma düºün, läläm, ºeıle gün dogar
Saçlaryò gar bolup üstüme ıagar.
ªonda ak saçyòy sylyp ıüzüme,
Gararyn belentden ıeriò ıüzüne.

Men bir gyzda gözleriòi görerin,
Men bir gyzda sözleriòi görerin.
ªapakda görerin ıaòagyn alyn,
Gijede görerin ıaòagyò halyn.
Synlap ıapraklaryò ıüzünde derin,
Onda seniò gözıaºyòy görerin.

Zemin aılanyp dur.
Oòatlyk örän!
Hiç bir güıje oò ıerini tutma ıok.
Dünıäò her gülünde men seni görıän,
ªonuò üçin bu dünıeden gitme ıok!

 

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / XX asyr türkmen edebiıaty / Gurbannazar Ezizow (mazmuny)

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Men bu dünıäò daragtynyò ıapragy...