Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

ERTEKILER

 

Geçinem öz aıagyndan asarlar, goınam

Bählili dananyò inisi Harun Reºit uly patyºa eken. Ol öz agasy Bählili danany ıanyna çagyryp:
- Aı, Bählili, sen bu diwanaçylyk-gedaıçylygyòdan el çek, ine, saòa hazyna, näme gerek bolsa göter - diıen.
Onda Bählili dana:
- Aı, patyºa, biz her niçik aga-inem bolsak, seniò patyºalyk bilen gazanan maly-dünıäòden çigit ıaly zat derkar däl, sen ıöne meni öz günüme goı - diıipdir-de, özüniò weırana howlusyna ötägidipdir. Bählili dananyò howlusy Harun Reºit patyºanyò köºgüne ıakyn eken. Harun Reºit her gün tagtynda oturan wagtynda Bählili dananyò ahy-hasrat bilen dady-perıat edip aglaıan gamly sesini eºider eken.
Günlerde bir gün Harun Reºit tagtyna çykypdyr, görse bu gün Bählili dananyò howlusyndan hemiºeki eºidilıän gamly sesiò deregine ºatlykly owaz gelıärmiº. Bählili dana ıeke özi öz baºyna däli-porhan bolup, hem saz çalıar, hem aıdym aıdıar eken. Harun Reºit muny eºidip, geòirgenip:
- Baryò diwanany alyp geliò, ondan habar alalyò - diıip, ıasawullaryna buırupdyr.
İasawullar Bählili danany alyp gelipdirler. Patyºa:
- İeri, Bählili, sen hemiºe günüòi gaıgy-gam bilen aglap geçirıärdiò, bu günki ºatlygyò nämäniò hekaıaty? - diıip soran.
- Aı, patyºam, eºider bolsaò, men bu gün bazara bardym - diıip, ol söze baºlan.
- Barsaò barypsyò-da bazara, ol taıda näme beıle ºatlyk gördüò?
- Patyºam, gassap bazaryna bardym, görsem geçinem öz aıagyndan asypdyrlar, goınam öz aıagyndan asypdyrlar. Men, ikimiz aga-ini bolanymyzdan soò, seniò tagtda oturyp, il-halka edıän zulum-sütemiò hem zalymlygyò üçin menem günäkär bolıandyryn öıdüp gorkup, hemiºe aglar ıörerdim welin, asyl beıle däl eken. Bu gün men bazarda geçiniòem öz aıagyndan asylıanyny, goınuòam öz aıagyndan asylıanyny gördüm we her kimiò öz eden günäsi üçin jeza aljagyna düºündim. ªonuò üçin hem wagtym hoº bolup, ºatlanyp oturyºym - diıip, jogap berip, çykyp giden.


Ertekileri suratlar bilen bezän suratçy Olıa Mämmedowa

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Ertekiler / Geçinem öz aıagyndan asarlar, goınam

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk