Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

DÖWLETMÄMMET AZADY


DÖWLETMÄMMET-AZADYNYÒ ÖMRI

Döwletmämmet Azady 1695- nji yilda eneden doglup, Garrygala, Etrek, Gürgen sebitlerinde yaºap geçipdir. Döwletmämmedin edebi lakamy Azady bolupdyr. Döwletmammediò kakasynyn adyna Magtymguly diyipdirler.

Ol dürli gol hünarleri bilen birlikde, ıona tikmage-de ökde ekeni. ªonun üçin oòa Magtymguly ıonaçy diıipdirler. Ol ºahyrçylykdan habarly ekeni.

Magtymguly-ıonaçy özünin päk zahmeti bilen yaºan adam. Dayhançylyk, at esbaplaryny tikmek, gurnamak yaly iºler bilen meºgullanypdyr. Ökde kümüºçi ussa bolupdyr. Özi-de sowatly, poeziıadan onat baºy çykıan adam bolany üçin halk ony sylapdyr . ıonaçy öz kakasynyò-Döwletmammediò adyny dakıar . ıöne bu oglunyò ıaºlykdan “GARRYMOLLA” diıen lakamy ıörginli bolyar.ªu fakt garrymollanyò diòe bir kakasy Magtymguly-ıonaçy sowatly bolman, eısem onuò atasy Döwletmämmet-ıonaçynyò hem halk arasynda “Molla” adyny alan hatly- sowatly adam bolandygyna güwä geçyär. Diımek, Azady arkama-arkam aòyrdan gelyän sowatly, medeniyetli we gurply maºgalada dünä inipdir, terbiie alypdyr.

Döwletmämmet-Azady ilki oba mollasynda sowadyny çykıar. Soòra Hywa medreseleriniò birinde okuwyny dowam etdirıär. Medrese döwründe ol arap, pars dillerini kämil öwrenıär. Türki ıazuw dilini oòat özleºdirıär. ªol wagt ºu dillerde ıazylan we talaplara elıeter bolan edebiıata, taryha, filosofiıa, esasan hem yslam dininiò taglymatlaryna degiºli kitaplary, golıazma ıygyndylary irginsiz okaıar we öwrenıär. Megerem, ºol ıyllarda onuò öz halkyna neneòsi hemaıat etmelidigi baradaky özboluºly oı-pikiri tertibe girip ugrandyr. Sebäbi Hywada okap, Nyzamyny, Nowaıyny, Jamyny, Hysrow Dählewini… okamazlyk, bilmezlik mümkin däl ahyry. Belki ony türki dilde eser ıazmaklyga iteklän Alyºir Nowaıy bolandyr!

Döwletmämmet-Azady Nowaıynyò “Sabai saııar” (“Edi älem”) eseri bilen tanºanda, onuò 36-njy babynda Bähramyò Nowaıa ıüzlenip aıdıan ºu sözlerini-de okandyr: “Olaryò ( Nyzamy, Dählewi, Jamy dagy göz öòünde tutulıar) farsy kelamlary farsy äheòler bolup, ondan çykan owazlar hem farsy labzyndady… Olary farsyçany bilyän kiºiler okap, köp türki halklar ondan bibähre galypdyrlar. Sen öz nyzamyòny türki dilde ıazdyò, farsy dilinde yazmagy ar-namys bildiò…

Dünıädäki ºahslar içinde kim türki bolsa, ol ıeriò halklary hem türki dilde gepleºıärler. Sen ºu halaty hasaba alanyò sebäpli türki ulusyny (ilini) gaty begendirmekde, ylymly-bilimli etmekde, edebi döredijilik iºine ugrukdyrmada uly rol oınarsyò”…

Döwletmämmet-Azady 65 ıaºap, 1760-njy ıylyò mart aıynda aradan çykıar. Magtymguly kakasynyò ölümüne bagyºlap ıazan “Atamyò” diıen elegiıasynda onuò 65 ıaºandygyny ºeıle ıatlaıar:

“Altmyº bäºde, nowruz güni lu ıyly
Turdy ajal, ıoluò tusdy atamyò;
Bu dünıäniò iºi beılemiº, beli?
Ömrüniò tanapyn kesdi atamyò!”

Döwletmämmediò jaılanan ıeri Etrek çaıy bilen Soòy dagynyò arasynda-Aktokaıda ıerleºıän Garry molla diıen gonamçylykdadyr.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / XVIII asyr türkmen edebiıaty / Döwletmämmet Azady

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Döwletmämmediò jaılanan ıeri Etrek çaıy bilen Soòy dagynyò arasynda-Aktokaıda ıerleºıän Garry molla diıen gonamçylykdadyr.