Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

AİDYMLAR


İelpeselendi

Galanyò düıbünde bir gawun iıdim,
Etini iıdim-de, paçagny goıdum.
Eıesi gelende gözüni oıdum,
Elinde ıaglygy ıelpeselendi.

Galanyò düıbünde nar iımek bolmaz,
ªol barıan söz diımek bolmaz,
İanynda ıatmasaò ıar diımek bolmaz,
Elinde ıaglygy ıelpeselendi.

Galanyò düıbünde ekerler nary,
Gijeler ıatmazlar, söwerler ıary,
Gyz-oglan näzikdir - dutaryò tary,
Elinde ıaglygy ıelpeselendi.

Atymy bagladym bir gara daºa,
Gyljymy syrdym-da, girdim söweºe,
Allahym ıetirsin ºol däli baºa,
Elinde ıaglygy ıelpeselendi.

 

Saltyk

Dur, gardaºym, senden habar alaıyn,
Artyknyıaz atly ıarym amanmy?
Selbi dek boılary, aı dek jemaly,
Ak ıüzünde zülpi-tarym amanmy?

Aby zemzem suwy, çeºme-bulagy,
Amanmyka gözelleriò awlagy,
Hindistanda biten Rumy tüwlegi,
Samarkantda biten narym amanmy?

İadymdan çykarman her ºamu-säher,
İaryldy ıüregim, tiz bergil habar.
Dilleri toty dek, lebleri semer,
Bilbil uçan ol gülzarym amanmy?

On dördi gijäniò ºem salan aıy,
Näzenin inçedir boıy, suraıy,
Magrupy diır, sen eılegil haraıy,
Wadaly, wepaly ıarym amanmy?

 

Näme sen?

Asla seni görmemiºem dildarym,
Gumrumy sen, bilbilmi sen, näme sen?
Gamgyn köòlüm hyıalyòda aldaram,
Bag içinde gülgülmi sen, näme sen?

Garaçymyò, ıa seıitmiò, hojamyò,
İa sakymyò, ıa ºerapmyò, ıa jammyò,
İa ıylmy sen, ıa gündizmiò, gijemiò,
İa aımy sen, ıa günmi sen, näme sen?

İa müºkmi sen, ıa kokunar anbarmyò,
Aıda bilmen, ıa çarhmy sen, çenbermiò,
İa derıamyò, ıa möwçmi sen, lenbermiò,
İa çyragmyò, ıa röwºenmiò, näme sen?

Altynmy sen, kümüºmi sen, zermi sen,
İa arºmy sen, ıa kürsmi sen, ıermi sen,
İa ıakutmyò, ıa merjenmiò, dürmi sen,
İa çyragmyò, ıa röwºenmiò, näme sen?

Magtymguly, geç namysdan, aryòdan,
El götergil bu wepasyz käriòden,
Jahan doly, sen gapyl sen ıaryòdan,
İa mestmi sen, ıa ºeıdamyò, näme sen?

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Aıdymlar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk