Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

ALKYªLAR WE DILEGLER


Alladan gaıtsyn!
Aıdanyò gelsin!
Alnyò açyk bolsun!
Agºamyòyz haıyrly bolsun!
Alla kuwwat bersin!
Armaweri!
Aıagy düºümli bolsun!
Bagtyòyz açyk bolsun!
Baºyòyz dik bolsun!
Beladan-beterden,
howpdan-hatardan saklasyn!
Biriò müò bolsun!
Watandan aıyrmasyn!
Watanymyz abat dursun!
Watana wepaly ogul bolup ıetiºsin!
Gadamyò batly bolsun!
Garrylara Allah güıç-kuwwat bersin!
Giden ıerinden getirsin, eden iºin bitirsin!
Gözüò aıdyò!
Gum diıip garbanyò gyzyl bolsun!
Döwletiò yrylmasyn!
Dünıä dursun, Türkmenistan dursun!
İoluò ak bolsun, ıodaºyò Hak!
İurt gutly bolsun!
İatmaly etmesin!
İaradanyò özi gorasyn!
İalòyº ıoldan ıöremeli bolmasyn!
İaºyò uzak bolsun!
Jaıy jennet bolsun!
Jany sagyò maly tükel!

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Alkyºlar we dilegler

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Adama ruhy duıgy berıän, onda hyruç, joºgun döredıän dana sözlemlere (söz düzümlerine) alkyºlar we dilegler diıilıär.